چــرا غــذای ایـرانــی؟

غذای ایرانی برآمده از فراوانی و تنوع محصولات و مواد غذایی این کهن سرزمین و نمود چهارفصلی و تعادل و آب و خاک آن است ذائقه مردم ایران به رعایت تعادل در طعم معروف است و همین امر بر لذیذ و همه پسندتر شدن غذاهای ایرانی کمک بسزایی کزده اداب و رسوم پخت و سرو غذا در ایران نیز برگرفته از فرهنگ غنی ایرانی‌ست همین مسئله به خاطره انگیزتر شدن و مشتاقانه دور سفره غذا جمع شدم ما ایرانی‌ها کمک شایانی می‌کند